Reklamacje i zwroty

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację.

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

c. żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć wypełniony formularz reklamacji oraz rzecz wadliwą na swój koszt na adres: Car Plates Agnieszka Szczepańska, ul. Poznańska 373 , 88-100 Inowrocław.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem miesiąca od momentu wydania Państwu rzeczy.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

2) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

a. Reklamacje klient powinien kierować w formie pisemnej na adres: Car Plates Agnieszka Szczepańska ul. Poznańska 373, 88-100 Inowrocław lub e-mailowo na adres: biuro@carplates.pl

b. Reklamacja powinna być złożona na formularzu reklamacyjnym zawierać szczegółowy opis problemu, żądanie klienta oraz dokumentację fotograficzną.

c. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2-dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamacje u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

d. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację klienta w terminie 30-dni.

e.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt , dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie tj. na adres : ul.Poznańska 373 , 88-100 Inowrocław.

3) WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

………………………………………, …………………………                                                                                                                                                            (miejscowość,                   data)

……………………………………………………………………….                                                                                                                                                                  (imie i nazwisko)

………………………………………………………………………..                                                                                                                                                   (adres klienta do korespondencji)

………………………………………………………………………..                                                                                                                                                   (numer telefonu do Klienta)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Car Plates Agnieszka Szczepańska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 373

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu …………………………………. i dotyczącej zakupu następującego towaru:

 

  1. …………………………………………………………                                     za cenę ……………

 

2. ……………………………………………………………….                                      za cenę …………….

 

3. ………………………………………………………………                                       za cenę …………….

 

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ

 

 

 

 

 

Do niniejszej reklamacji załączam fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam:

  1. Przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady albo
  2. Żądam wymiany towaru na nowy albo
  3. zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenia towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcą. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

…………………………………………………………………….

(imię, nazwisko i podpis Klienta)

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie ‚Informacje od administratora danych osobowych”.