WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

………………………………………, …………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                   (miejscowość,                   data)

……………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                    (imie i nazwisko)

………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                         (adres klienta do korespondencji)

………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                             (numer telefonu do Klienta)

                                                                                                                                                                                                                                                     DERPOL PPHU Waldemar Derdowski                                                                                                                                                                                                                                                          88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 373                                                                                                                                                                            biuro@tablicerejestracyjne.eu

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu …………………………………. i dotyczącej zakupu następującego towaru:

 

  1. …………………………………………………………                                     za cenę ……………

 

2. ……………………………………………………………….                                      za cenę …………….

 

3. ………………………………………………………………                                       za cenę …………….

 

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ

 

 

 

 

 

Do niniejszej reklamacji załączam fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam:

  1. Przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady albo
  2. Żądam wymiany towaru na nowy albo
  3. zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenia towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcą. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

…………………………………………………………………….

(imię, nazwisko i podpis Klienta)

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie ‚Informacje od administratora danych osobowych”.